تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

تاریخ شروع : ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۴ تیر ۱۴۰۰

http://edu.jahrom.ac.ir:7001/Education/organlogo.jpg

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهرم

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400 1399

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تاریخ پایان برای کارشناس

تایید استاد مشاور

ثبت نام مقدماتی

شنبه

08/09/ 1399

پنج شنبه

1399/09/13

پنجشنبه

1399/09/15

پنجشنبه

1399/09/20

انتخاب واحد اصلی

ورودی های 96 و ماقبل

شنبه 1399/11/25

ورودی های 97 و ماقبل

یکشنبه 1399/11/26

ورودی های 98 و ماقبل

دوشنبه 1399/11/27

ورودی 99

سه شنبه 1399/11/28

انتخاب واحد مرحله دوم (مجاز برای تمام ورودی­ها)

چهارشنبه 1399/11/29

پنج شنبه

 1399/11/30

شنبه

1399/12/02

شروع کلاس ها

شنبه 1399/12/02

حذف و اضافه

شنبه 1399/12/09

یکشنبه 1399/12/10

دوشنبه

1399/12/11

از سه شنبه 1399/12/12

تا چهارشنبه 1399/12/20

پایان کلاسهای اسفند

چهارشنبه 1399/12/27

شروع کلاسهای  سال 1400

شنبه 1400/01/14

ارزشیابی اینترنتی دانشجویان از اساتید

شنبه 1400/03/22

جمعه 1400/03/28

حذف اضطراری

شنبه 1400/03/22

یکشنبه 1400/03/23

حذف نیمسال

شنبه 1399/12/09

یکشنبه 1400/03/23

امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی

شنبه 1400/03/29

چهارشنبه 1400/04/02

پایان کلاس ها

چهارشنبه 1400/04/02

شروع امتحانات نهایی

شنبه 1400/04/05

امتحانات نهایی دروس عمومی و معارف

شنبه 1400/04/05

یکشنبه 1400/04/06

امتحان نهایی درس زبان عمومی

پنجشنبه 1400/04/10

امتحان نهایی درس فارسی عمومی

جمعه 1400/04/11

پایان امتحانات نهایی

جمعه 1400/04/18

مهلت ورود نمره

جمعه 1400/04/25