تقویم آموزشی نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۰۳ دی ۱۳۹۹
تقویم آموزشی