کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
91فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا54449331
92محمد باقرکوهمالکارشناس خوابگاه-
93محمد حسینبشارتیکارشناس امور هیات امنا147
نمایش ۹۱ تا ۹۴ مورد از کل ۹۴ مورد.