کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
67لیلارحمانیانکارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی151
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
28فاطمهزارعیکارشناس دبیرخانه مرکزی159
66فاطمهابراریکارشناس اداره تربیت بدنی178
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.