کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
35نویداحمدیامین اموال187
75خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان187
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی184
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
70مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
24محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۶ مورد.