کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
42ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
11محمدمیمنهسرپرست مدیریت برنامه و بودجه188
39نویداحمدیکارشناش فناوری اطلاعات187
17دکتر سعیدرحمانیانسرپرست معاونت اداری و مالی186
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
74خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان178
68اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
69مجیداوسطکارشناس امور تغذیه176
26محمدرحمانیانکارشناس واحد تدارکات175
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۴ مورد.