کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
39عبدالحسینقاسمیان نژادرئیس گروه نظارت برطرحهای عمرانی156
73فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
38ایماناکبریرئیس گروه امورحقوقی، قراردادها189
57جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی200
60دکتر محمداسماعیل پوررئیس کتابخانه مرکزی211
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.