کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
22مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری146
50مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
13مصطفیمحمدیکارشناس بودجه204
73منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی184
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
77مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات-
55مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی219
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک218
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۴ مورد.