کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.