کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
87سمیهشبیریکارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی203
86لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی203
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
84دکتر اسحاقآسودهرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی195
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
81عبدالرحیمحق پرستمسئول دفتر رئیس دانشکده کشاورزی210
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
78عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.