اهداف و چشم انداز

- ارتقاء جایگاه و موقعیت کمی و کیفی خوابگاه دانشگاه برای رسیدن به استاندارهای مطلوب خوابگاهی
- افزایش کمی و کیفی فرایندها و امور خوابگاهی برای افزایش رضایت دانشجویان
 - همسو نمودن امکانات و کیفیت خوابگاه ها با نیازهای دانشجویان دوره های کارشناسی، تحصیلات تکمیل و ودانشجویان بین الملل جذب شده به دانشگاه
- هماهنگی و هم افزایی با حوزه معاونت برای گسترش روحیه نشاط و شادابی و توسعه بهبود زندگی خوابگاهی دانشجویان
- ارتقا و توسعه تجهیزات و امکانات و خدمات خوابگاهی به دانشجویان
- توسعه فناوری اطلاعات و سیستم های اتوماسیون دانشجویی
- گسترش فعالیتهای مشاوره ایی و روانشناختی 
- توجه به پژوهش و مشاوره با ایجاد مرکز مشاوره دانشجویی با برخورداری از تمامی ظرفیتهای موجود در دانشگاه در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز با بهره گیری از توانمندی های اعضای هیات علمی 
- توسعه مهارتها و توانمندی منابع انسانی حوزه دانشجویی
 - توسعه و تقویت کمی و کیفی نظام تغدیه دانشجویان
 - ارتقای مرکز درمان و بهداشت دانشجویی دانشگاه 
- توسعه و تقویت فعالیت فوق برنامه دانشجویی