آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر - ارتباط با جامعه و صنعت