معرفی

معرفی

معرفی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی:

ورود به دانشگاه یکی از رخدادهای مهم زندگی است که می تواند زمینه ساز بسیاری از حرکات رفتاری باشد . نوجوان با ورود به دانشگاه مرحله جدیدی را تحربه می کند هر چند احتیاجات آموزشی در دانشگاه برطرف شود اما در عین حال می تواند محیطی چالش انگیزهمراه با پیچیدگی خاص خود باشد. الزامات تحصیلی، تکالیف اجتماعی، تصمیم در روابط بین فردی و... همه از جمله عواملی هستند که علاوه بر ایجاد فرصت های آموزشی، می تواند به منابع فشارزای روانی نیز تبدیل گردد.
لذا ورود به دانشگاه مواجهه با پیچیدگی های موجود و بعضاً عدم آمادگی یا آمادگی ناکافی دانشجویان در چگونگی مدیریت و کنترل فشارهای روانی احتمالی، مسئولان دانشگاه ها را به سمت تاسیس مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی  هدایت نموده است تا علاوه بر آموزش مهارت ها و افزایش توانمندی ها در جهت پیشگیری از فشار روانی و اضطراب به ارائه خدمات درمانی در صورت نیاز بپردازند. در راستای تحقق هدف ذکر شده ، دانشگاه جهرم نیز در چارچوب سیاست گذاری کلان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1387  فعالیت خود را مستقیماً زیر نظرمعاونت دانشجویی و فرهنگی آغاز نموده است.