وظایف و اختیارات

•    نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی ، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های مختلف.
•    مداخله در بحران در زمینه رفتارهای اسیب زا از جمله خودکشی
•    انجام خدمات مشاوره ای به دانشجویان و خانواده آنان (درصورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان.
•    برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان.
•    اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
•    نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس ها ، خوابگاه ها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری مدیریت امور دانشجویی.
•    تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان.
•    برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه  به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.
•    پیش بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت و کنترل در مصرف آن.
•    معاینه و معالجه سرپایی دانشجویان.
•    تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز.
•    نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، کارشناسان و سایر پرسنل ، درمانی مرکز.
•    ارتباط با انجمن ها ، نهادها ، سازمان ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره.
•    تهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط براساس نیازهای موجود.
•    ارائه گزارش های لازم به معاونت آموزشی،پژوهشی، دانشجویی و مدیریت اموردانشجویی و فرهنگی در زمینه های مربوط