اهداف و چشم انداز

چشم انداز 10 ساله مرکز مشاوره دانشجویی:
1- توسعه فضای فیزیکی مستقل ویژه مرکز مشاوره
2-توسعه شعب مشاوره در خوابگاه ها و دانشکده ها
3-توسعه ارائه خدمات مشاوره با استفاده از تکنولوژی نوین ( مانند ارائه مشاوره تلفنی، ارسال پیامک)
4-تلاش برای افزایش بودجه اختصاصی به مرکز مشاوره
5-تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری مرکز مشاوره
6-ایجاد بستر مناسب به منظور بهره گیری از ظرفیت دانشجویان ، اساتید و کارکنان در راستای ارتقای بهداشت روان دانشجویان ویشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی
7- ساماندهی و اجرای طرح های پژوهشی
8- افزایش نیرو های متخصص و کارآمد مشاوره