رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر سعید رحمانیان دانش آموخته دانشگاه های علم و صنعت، صنعتی اصفهان و یو پی ام مالزی در رشته مهندسی مکانیک می باشد. ایشان از سال 1395 به عنوان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک جذب دانشگاه جهرم گردید. مدیریت گروه مکانیک، مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت، مشاور فرماندار در امور دانشگاه ها، عضویت در شورای پژوهشی، عضویت در شورای فرهنگی، عضویت در شورای کارآفرینی، عضویت در شورای فناوری مرکز رشد از فعالیت های اجرایی ایشان می باشد. هم چنین ایجاد اولین مرکز رشد دانشگاهی و ایجاد مرکز فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی از دستاوردهای فعالیت ایشان در دوران مسئولیت در دانشگاه جهرم می باشد. از فعالیت های پژوهشی ایشان می توان به چاپ چندین مقاله علمی پژوهشی در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی، ثبت چندین اختراع، مشاوره و نظارت چندین طرح دانش بنیان در مرکز رشد فناوری، شرکت در همایش های علمی مختلف، تالیف کتاب، و راهنمایی و مشاوره دانشجویان اشاره نمود.