مدیران گروه ها

نام و نام خانوادگی

رشته

1

دکتر محمد ابراهیم سمیع

مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر و IT

2

دکترمهبد معین

مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک

3

دکتر محسن بحرینی

مدیر گروه رشته مهندسی برق