فرم شرکت در دوره های علمی، فرهنگی

عنوان فرم
 • 0
 • ۱-نام*
  1
 • ۲- نام خانوادگی*
  2
 • ۳-شماره دانشجویی*
  3
 • ۴- کد ملی*
  4
 • دانشجوی دانشگاه جهرم*فقط یکی انتخاب کنید
  هستم
  نیستم
  5
 • 5- نام دوره*نام کامل
  6
 • 6- گروه برگزار کننده*
  7
 • 7-بارگزاری رسید پرداخت* آپلود
   8
  • 8-ایمیل معتبر برای ارسال گواهی*آدرس صحیح ایمیل
   9
  • 9-شماره تلفن همراه*
   10