رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر محمود مبارکی متولد 1357 ، دانش آموخته برتر دکتری رشته زبان شناسی همگانی از دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان از سال 1383 فعالیت اجرایی خود را به عنوان مدیرگروه رشته مترجمی در جهاد دانشگاهی و ریس مراکز مشاوره استان هرمزگان و همچنین عضو هیات علمی آموزش ناجا شروع کرد. ایشان در سال 1392 جذب دانشگاه جهرم شد. عضو شورای پژوهشی دانشگاه، عضو شورای فرهنگی دانشگاه، عضو کمیته ترفیع اساتید دانشگاه از فعالیتهای اجرایی ایشان در دانشگاه جهرم می باشد.  از سال 1395  نیز تا کنون دکتر محمود مبارکی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی را برعهده دارند. مشاوره و راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی، چندین مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور و تالیف دو کتاب از فعالیتهای پژوهشی ایشان می باشد.