معرفی

امور دانشجویی دانشگاه جهرم ذیل معاونت دانشجویی و  فرهنگی این دانشگاه با 7 واحد فعالیت می کند و وظیفه اصلی آن تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی، اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین شده درخصوص امور رفاهی دانشجویان و افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان (به ویژه دانشجویان) از خدمات رفاهی می باشد.
حوزه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه شامل بخش های اموردانشجویی، اداره تربیت بدنی، مرکز مشاوره، بهداشت و درمان، کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، امور تغذیه، امور خوابگاه ها، رفاه دانشجویی و کمیته انضباطی دانشجویان می باشد. از جمله وظایف این بخش ها تدوین و نظارت بر برنامه های لازم جهت امور رفاهی دانشجویان، پیگیری و حل مشکلات فردی، اجتماعی و سلامت دانشجویان، تنظیم خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن جریان امور می باشد.
این مدیریت دارای پنج اداره و یک کمیسیون موارد خاص و یک کمیته انضباطی می باشد.