وظایف و اختیارات

1- تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه امور دانشجویی و ارائه آن به معاون دانشجویی و فرهنگی؛
2- برنامه ریزی درجهت ارائه خدمات دانشجویی و نظارت برانجام آن؛
3- برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به تغذیه دانشجویان، شامل ارائه برنامه غذایی، اتوماسیون تغذیه، نظارت بر طبخ غذا و سلف سرویس پیگیری و نظارت برحُسن اداره امور سلف سرویس دانشجویان از لحاظ بهداشتی و کیفیت و کمیت مواد غذایی؛
4- پیگیری و نظارت بر دریافت و تحویل سهمیه های دانشجویی؛
5- پیگیری و نظارت بر انجام خدمات مربوط به بیمه دانشجویان؛
6- پیگیری و نظارت بر انجام خدمات مددکاری و مشاوره دانشجویی در زمینه مسائل شخصی، عاطفی، شغلی و تحصیلی؛
7- برنامه ریزی جهت ورزش دانشجویی و کارکنان، برگزاری مسابقات ورزشی و ایجاد روحیه نشاط دانشجویی و سلامت جسمانی دانشجویان و کارکنان
8- پیگیری و نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی اعم از وام تحصیلی، وام اضطراری و... به دانشجویان متقاضی با توجه به قوانین و مقررات مربوط؛
9- پیگیری و نظارت بر تسویه حساب های وام صندوق های رفاه دانشجویان؛
10- پیگیری و نظارت بر اسکان دانشجویی و خوابگاه های خودگردان دانشجویی
11- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیت های حوزه امور دانشجویی و ارائه آن به معاون دانشجویی و فرهنگی؛
12- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه امور دانشجویی و ارائه آن به مراجع مربوط؛
13- اقدام برای تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه امور دانشجویی با همکاری و هماهنگی معاون دانشجویی فرهنگی؛
14- تهیه و تنظیم دستورالعمل های حوزه امور دانشجویی.