معرفی اداره تربیت بدنی

معرفی اداره تربیت بدنی
ورزش در دانشگاه یعنی نشاط، سلامتی و آگاهی، که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه‌ای خلاق، پویا، سالم و استوار می‌شود. اداره تربیت‌بدنی دانشگاه جهرم، کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را جهت نیل به سلامتی در ابعاد مختلف روحی، روانی، جسمانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی به مرحله اجرا می گذارد. همچنین، تلاش می کند بین فعالیت‌های ورزشی، تحصیلی، کار و تلاش تعادل و توازن ایجاد شود. اهم فعالیت‌های اداره تربیت‌بدنی در زمینه برنامه‌های آموزشی، ورزش قهرمانی و ورزش همگانی برای کلیه دانشجویان و کارکنان دانشگاه است.