سانس های سالن ورزشی

شنبه 29 مهر یکشنبه 30 مهر دوشنبه 1 آبان سه شنبه 2 آبان چهارشنبه 3 آبان پنج شنبه 4 آبان
19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30
20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22

 

دوشنبه  8 آبان سه شنبه 9 آبان چهارشنبه 10 آبان پنج شنبه 11 آبان شنبه 13 آبان یکشنبه 14 آبان
19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30
20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22

 

 

سه شنبه 16 آبان چهارشنبه 17 آبان پنج شنبه 18 آبان شنبه 20 آبان یکشنبه 21 آبان دوشنبه 22 آبان
19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30
20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22 20:30 الی 22