ماموریت و چشم انداز

1-تقویت پایگاه های تندرستی و ورزش همگانی در حاشیه خوابگاه های دانشجویی
2-حفظ و نگهداری، سامان دهی،توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه  
3-برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از کلیه فضاها و اماکن ورزشی موجود در دانشگاه