معرفی معاونت

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهرم با علم به رسالت دانشگاه برای گسترش بینش توحیدی و تجلی معنویت و مکارم اخلاقی با ایجاد بستری مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه و افزایش آگاهی دانشجویان در راستای کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی می پردازد، به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی سلامت دانشجویان با ارتقاء کیفیت تسهیلات رفاهی زمینه توسعه سلامت دانشجویان عزیز را فراهم می نماید، از طرفی بسترهای مناسب برای مشارکت دانشجویان در امورمختلف مذهبی و فرهنگی ایجاد نماید، هم چنین با حفظ محیط سالم از نظر مادی، روحی و معنوی برای دانشجویان و گسترش فعالیت های فرهنگی با توجه به اصول صحیح اعتقادی و با بهره مندی از عرصه زیبا و جذاب، محیطی با نشاط و شاداب در راستای تعلیم و تربیت نیروی انسانی کار آمد و متعهد و کارآفرینی و گسترش تحقق فرهنگ دینی و انقلابی در سطوح مختلف دانشجویی فراهم آورد.

حوزه دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر فرهنگی و رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید.

حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، همت خود را معطوف به ساختن بستری مناسب برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشجویان گرانقدر، اساتید ارجمند و کارکنان شریف نموده و تلاش مینماید بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در محیط دانشگاهی فعالیت کند.

 

معاونان پیشین:

دکتر عبد الصالح زر 1394-1396