معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر عظیم جباره ناصرو