معرفی معاونت

مهمترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، انجام می شود. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم، با تلاش برای پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته ی تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد به جامعه ی خود و شهروندانی مؤمن و اخلاق مند باشند، هدف‎ها و برنامه ‎های خود را در چارچوب استانداردهای آموزشی تنظیم کرده است.
برنامه‎ها و فعالیت ‎های حوزه ی معاونت آموزشی و پژوهشی گسترده و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه ی سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی و دانشکده‌ها را بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی اعضای هیات‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌ های رشد و ارتقای اعضای هیات علمی، بازنگری و اصلاح برنامه ی درسی، برنامه ‎ریزی گسترش رشته ‎های تحصیلی، شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان، طراحی دوره ی تحصیلی، تولید محتوا و اجرای برنامه ‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی و مرکز آموزش ‌های آزاد و مجازی، از دیگر وظایف حوزه ی معاونت آموزشی و پژوهشی است.