کارکنان مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه جهرم

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی و سمت

تلفن داخلی

عکس 

دکتر محمود محمودی اشکفتکی

دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

سمت:  مدیر امور پژوهش و فناوری

-

ابراهیم پابرجا

فوق لیسانس مدیریت اطلاعات

سمت:  کارشناس امور پژوهش و فناوری

161

علیرضا صنیع ­خاتم

فوق لیسانس مهندسی علوم باغبانی

سمت:  کارشناس امور پژوهش و فناوری

140

مجید شفاعت پناهی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سمت: کارشناس امور پژوهش و فناوری

140             

مژده شادمند

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سمت:  کارشناس امور پژوهش و فناوری

132