درباره معاونت

درباره معاونت

مهمترین فعالیت‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، صورت می‏‎پذیرد. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای آموزشی تنظیم کرده است.
برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی و دانشکده‌ها را بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی اعضای هیات‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیات علمی؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامه‎ریزی توسعه رشته‎های تحصیلی؛ شناسایی، خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامه‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی است.