گروه آموزشهای آزاد و مجازی

معرفی گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه جهرم:
دانشگاه به عنوان متولی اصلی آموزش، پیشرو در تربیت نیروی کارآمد برای نیازهای مختلف بازار کار و جامعه است. بر اساس این دیدگاه یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی مهارتی و آموزشی اقشار مختلف جامعه بویژه دانشجویان، فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است که این مهم در قالب آموزش های آزاد صورت می پذیرد.
بر این اساس، آموزش های آزاد با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی در دانشگاه ها اجرا می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی بازار کار، اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات کشور، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد.


اهداف گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه جهرم:
گروه آموزش های آزاد دانشگاه برای ایجاد بستری مناسب بین دانشگاه، بازار کار و صنعت جهت تربیت نیروهای کارآمد، افزایش مهارتهای شغلی، گسترش فعالیتهای علمی و احقاق اهداف ذیل راهاندازی گردیده است. از دیگر اهداف این گروه می توان به:
- کمک به ارتقاء سطح دانش و مهارت های تخصصی دانشجویان
- تامین نیازهای مهارتی، آموزشی مراکز آموزشی، خدماتی، صنعتی، بازرگانی و غیره
- ارتقا و به روز کردن مهارت و دانش عمومی جامعه
- برگزاری کارگاهها، سمینارها و سایر فعالیت های آموزشی- فرهنگی