بازديد كارشناس مسئول مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۸ کد : ۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۲
محمد كريمي كارشناس مسئول مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، جهت واگذاري اختيار صدور تائيديه تحصيلي و دانشنامه به دانشگاه جهرم از اين دانشگاه، بازديد نمودند.
بازديد كارشناس مسئول مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جهرم: محمد كريمي كارشناس مسئول مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، جهت واگذاري اختيار صدور تائيديه تحصيلي و دانشنامه به دانشگاه جهرم از اين دانشگاه، بازديد نمودند.

در اجراي سياست عدم تمركز و واگذاري تدريجي امور مربوط به موسسه هاي آموزش عالي با هدف تسهيل و تسريع امور ذينفعان، اختيار صدور تائيديه تحصيلي و امضاي دانشنامه دانش آموختگان آموزش عالي برابر مقررات واگذار مي شود.

دانشگاه جهرم كه قبلاً حائز شرايط اوليه براي واگذاري اين اختيار شده بود بعد از بازديد و تأئيد مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم، قابليت دريافت اين مجوز را از سازمان امور دانشجويان خواهد داشت.

اين ارزيابي مشتمل بر ميزان تحقق ماده دو آئين نامه مربوط، بررسي ساختار و فرآيند هاي آموزشي منتهي به دانش آموختگي بود و ضمن كنترل كفايت تعداد كارشناسان و ميزان دانش سازماني آنان، نحوه ي بايگاني اسناد و مدارك دانشجويي بررسي گرديد.

احراز پاي بندي دانشگاه به اجراي اصولي برنامه هاي درسي و رعايت مقررات آموزشي از ديگر جنبه هاي اين بازديد بود كه با برگزاري جلساتي با حضور رئيس دانشگاه جهرم، معاون آموزشي و مدير امور آموزشي و كارشناسان مربوط به ان پرداخته شد.

موضوع نحوه پشتيباني فناوري اطلاعات از بانك اطلاعاتي نرم افزار آموزشي، رعايت الزامات ايمني در برابر حوادث و محافظت از اسناد و مدارك دانشجويي مورد توجه قرار گرفت.

 

 

 


نظر شما :