مدیریت تحصیلات تکمیلی

ردیف عنوان رشته/گرایش مقطعدانشکدهوب سایت
 
1مهندسي انرژي هاي تجديد پذيركـارشناسي ارشد ناپيوستهفني و مهندسي-
2مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الکتريکيكـارشناسي ارشد ناپيوستهفني و مهندسي-
3رياضيات و کاربردها-آناليزكـارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم پايه-
4زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوستهكـارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني-
5مديريت ورزشي - مديريت سازمان ها و باشگاه هاي ورزشيكـارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني-
6فلسفه و کلام اسلاميكـارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني-
7زبانشناسي همگانيكـارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني-
8علوم و مهندسي صنايع غذايي-فناوري مواد غذاييكـارشناسي ارشد ناپيوستهکشاورزيمشاهده
9علوم و مهندسي آب - آبياري و زهکشيكـارشناسي ارشد ناپيوستهکشاورزيمشاهده
10علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوهكـارشناسي ارشد ناپيوستهکشاورزيمشاهده
11بيوتکنولوژي کشاورزيكـارشناسي ارشد ناپيوستهکشاورزيمشاهده
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.