اعضای کمیته بین الملل

ردیف

اعضای کمیته بین الملل

سمت

1

دکتر کامبیز مینایی

رئیس دانشگاه

2

دکتر محمد علی نقی پور

معاون اداری و مالی

3

دکتر محمود مبارکی

معاون آموزشی و پژوهشی

4

دکتر عسکر غنی

معاون دانشجویی و فرهنگی

5

دکتر ساره تقوائی

مشاور رئیس در امور بین الملل

6

دکتر حسین رحمانیان

دبیر کمیته بین الملل

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستک

7

دکتر محمد رحمانیان

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

8

دکتر محمد حسن همت پور

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

رئیس گروه دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

9

دکتر محمد ابراهیم سمیع

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

10

دکتر سید علی اکبر باقریان

عضو هیات علمی گروه مهندسی باغبانی

11

دکتر حسین رنگانی

عضو هیات علمی گروه فیزیک

رئیس دانشکده علوم پایه

12

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد عباسزاده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی

13

دکتر سعید رحمانیان

عضو هیات علمی گروه مکانیک

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

14

دکتر عبدالکریم زارعی

عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

رئیس دانشکده کشاورزی

15

حامد صحرائیان

رئیس دفتر ریاست

روابط عمومی و امور بین الملل