شرح وظایف

•    انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
•    برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه.
•    همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
•    جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهادی.
•    تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی کلی دانشگاه.
•    نظارت بر حسن مصرف اعتبارات در محل تعیین شده توسط این مدیریت و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.
•    دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
•    ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
•    نگهداری حساب بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
•    بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
•    بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
•    مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
•     انجام بررسی‌های سازمانی به‌منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری.
•    مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی، تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
•    انجام امور مربوط به ستاد بودجه جاری و عمرانی(تملک دارایی های سرمایه ای) از قبیل جمع آوری مواد مطروحه، تنظیم دستور جلسه، تهیه صورتجلسه و پیگیری جهت ابلاغ مصوبات.
•    تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.
•    مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
•    بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارش های لازم و انجام اقدام های ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
•    انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی.
•    برقراری ارتباط با مراجع ذی‌صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.
•    مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
•    تشخیص و تعیین رشته شغلی پست های سازمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل.
•    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
•    شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائلی که به نحوی بار مالی برای دانشگاه در بردارد.
•    نگهداری اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‌ای بودجه سال های قبل.
•     پیش بینی د‌رآمدها و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه‌ها.
•     بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحی یا متمم بودجه در صورت لزوم.
•    نظارت بر روند اجرای برنامه و اعتبارت پیش بینی شده در بودجه تفصیلی.
•    انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین اعتبارات هزینه¬ای دانشگاه.
•    تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه¬ای از محل درآمد عمومی، درآمد اختصاصی و ردیف¬های ابلاغی.
•     برنامه ¬ریزی مالی اعتبارات هزینه ای و پیش بینی عملکرد سالانه دانشگاه.
•    توزیع و تخصیص اعتبارات هزینه ای دانشگاه براساس فصول و مواد هزینه.
•    تهیه و تنظیم و مبادله لایحه بودجه اعتبارات هزینه ای دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
•    ارائه طرح مطالعاتی جهت بهبود نظام بودجه ریزی هزینه ای دانشگاه.
•    تهیه و تنظیم اطلاعات و فرم¬های اعتبارات هزینه ای مورد نیاز کمیسیون دائمی و هیات امناء.
•    تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه تملک دارایی¬های سرمایه ای دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
•    نظارت بر نحوه عملکرد اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه ای واحدهای دانشگاه.
•    ابلاغ اعتبار ردیف¬های متفرقه و متمرکز به واحدهای دانشگاه.
•    امور مربوط به ردیف ابلاغی پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه.
•    تهیه و تنظیم و مبادله موافقت نامه بودجه تفصیلی اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه ای از محل درآمد عمومی، درآمد اختصاصی و ردیف¬های ابلاغی.
•    تهیه و تنظیم و مبادله لایحه بودجه اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه ای دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
•    تهیه و تنظیم و مبادله موافقت نامه تملک دارایی¬های سرمایه انسانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
•    مطالعه و بررسی مستمر در وظایف واحدهای دانشگاه در جهت برنامه‏ریزی، تفکیک و تقسیم وظایف.
•    تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها.
•    تهیه و تنظیم و پیشنهاد پست¬های سازمانی.
•    پیشنهادات تغییر و اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی.
•    پیشنهاد رشته شغلی پست¬های سازمانی.
•    ارائه طرح مطالعاتی جهت اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی.
•    تخصیص پست‏های سازمانی.
•    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.