شکست سد های خاکی و سنگ ریزه ای

شکست سد های خاکی و سنگ ریزه ای

کتاب  «شکست سدهای خاکی و سنگریزه ای»، اثر دکتر غلام حسن اسکندری استادیار گروه مهندسی آب از سوی انتشارات دانشگاه جهرم منتشر گردید.
این اثر در 7 فصل مجزا شامل: تئوری شکست سدهای خاکی، برآورد پارامترهای شکست سد خاکی، مدل سازی هیدرولیک جریان ناشی از شکست سد، روند گام به گام مدل سازی شکست سد در نرم افزار
   Hec -Ras، آشنایی با مدل نرم افزار    BREACH   و انجام محاسبات در آن، دقت و پایداری مدل  Hec -Ras    و تشخیص و رفع ناپایداری ها و شکست سدهای پاره سنگی با رویه بتنی به تفصیل بیان شده است.
شایان ذکراست  دکتر اعظم شریف نژاد، دکتر علی بردبار، دیگر نویسندگان این اثر می باشند.