مکانیک سیالات و انتقال حرارت در صنایع غذایی

مکانیک سیالات و انتقال حرارت در صنایع غذایی

کتاب  «مکانیک سیالات و انتقال حرارت در صنایع غذایی»، اثر دکتر جواد توکلی عضو هیات علمی دانشگاه جهرم منتشر شد.
کتاب  «مکانیک سیالات و انتقال حرارت در صنایع غذایی»، اثر دکتر دکتر جواد توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم، از سوی انتشارات دانشگاه جهرم منتشر شد.
این اثر در 9 فصل مجزا با عناوین: مبانی مکانیک سیالات، اندازه گیری سیالات، اتصال دهنده ها و شیرآلات، پمپ ها، ویسکتومتری، مبانی انتقال حرارت، مبدل های حرارتی، حرارت دهی مایکروویو و اندازه گیری دما به تفصیل بیان شده است.
گفتنی است  دکتر رضا فرهمند فر عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خانم دکتر مریم اثنی عشری، دیگر نویسندگان کتاب مکانیک سیالات و انتقال حرارت در صنایع غذایی می باشند.