زبانشناسی همگانی

الف) هدف آموزشی: ایجاد زمینه و فرصت های لازم در جهت آموزش و تربیت متخصصین و کارشناسان کارآمد و مورد نیاز جامعه در حوزه زبانشناسی و آموزش زبان فارسی


 ب) هدف پژوهشی: ایجاد زمینه های لازم برای پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در جهت تولید علم در حوزه علوم زبانشناسی و میان رشته ای همانند زبان شناسی رایانشی، با هدف رشد و ارتقای سطح علمی گروه و جامعه


ج) هدف کاربردی: صیانت از لهجه ها و گویش های شهرستان و جنوب استان فارس که رو به زوال هستند- حفظ هویت ملی بر پایه زبان و گویش های منطقه