علوم ورزشی

الف) هدف آموزشی: ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی در بخش تربیت بدنی عمومی و رشته تخصصی علوم ورزشی با رعایت سرفصل های وزارت علوم و تعامل با دیگر گروه های آموزشی دانشگاه - توسعه روحیه کارآفرینی و ایجاد انگیزه علمی و روحیه ورزشی در دانشجویان علوم ورزشی با برنامه ریزی صحیح و بهبود مستمر منابع و امکانات آموزشی


ب) هدف پژوهشی: ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی شامل مقاله، کتاب، پایان نامه و طرح پژوهشی در حوزه ورزش، با شناخت نیازهای شهرستان و استان و با تاکید بر ورزش همکانی، تربیتی، حرفه ای و قهرمانی


ج) هدف کاربردی:  ارایه راهبردها و راهکارهای علمی در توسعه باشگاههای و فضاهای ورزشی، خلق بازارهای ورزشی جدید و گسترش گردشگری ورزشی در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامتی استان و شهرستان- کمک به ایجاد و گسترش مراکز سنجش سلامت در دانشگاه و شهرستان و جنوب استان فارس- مشاوره و کمک به تیم ها و باشگاه های ورزشی شهرستان از لحاظ تمرینی، تغذیه و مدیریت