فلسفه و کلام اسلامی

الف) هدف آموزشی: تربیت کارشناسان متخصص و آشنا به علوم عقلی و کلامی


ب) هدف پژوهشی: پژوهش در زمینه های فکری و عقلی اعم از مقالات و کتب- معرفی ظرفیت های ناشناخته و توانمندیهای بالقوه موجود در جنوب استان در عرصه علوم فلسفی و کلامی ( همانند علامه خفری)


ج) هدف کاربردی: مطالعه و بررسی شبهات موجود در فضای فکری جامعه و تحلیل و پاسخگویی به آنها – مقابله با جریان های فکری ضد شیعه مانند جریان های تکفیری، سلفی و وهابی در جنوب استان فارس- ارایه خدمات مشاوره ای دینی، فکری به عموم