گروه آموزشی فیزیک مهندسی

رشته فیزیک مهندسی یکی از مهمترین علوم بینرشتهای، مباحث پیشرفته کاربردی و روشهای استفاده از آنها را در صنعت، مورد مطالعه قرار میدهد. فیزیک مهندسی ترکیبی از علوم فیزیک، شیمی، ریاضیات و مهندسی برق و مکانیک میباشد. فیزیک در کنار رشتههای مهندسی میتواند از نظریه به صنعت وارد شده و اثرگذاری فراوانی در همه رشتههای مهندسی داشته باشد. برای افزایش این اثرگذاری، رشته فیزیک مهندسی به عنوان برقرار کننده این ارتباط پایه گذاری شده است. هدف از این رشته آمادهسازی فارغالتحصیلانی است که علاوه بر مباحث پیشرفتهی آن، با کاربرد های فیزیک نیز آشنا باشند و توانایی مهندسی و ارائه طرحهای صنعتی را در زمینهی فیزیک جدید داشته باشند.