مدیران گروه ها

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

دکتر حمید رضا

رستگار

مدیر گروه رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی

2

دکتر مجتبی

کریم یار

مدیر گروه رشته ریاضی

3

دکتر حمید ضا

زارعی فرد

مدیر گروه رشته آمار