رئیس دانشکده علوم پایه

دکترحسین رنگانی جهرمی 

دکتری در گرایش اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی

رتبه اول فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش فیزیک نظری دانشگاه ارومیه

رتبه اول فارغ التحصیل در دوره دکتری در رشته فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه ارومیه 

پژوهشگر برگزیده دانشگاه جهرم در سال های 1396 و 1398

فرصت مطالعاتی در دانشگاه میلان ایتالیا

سوابق اجرایی
1-عضو کمیته تجدید نظر دانشگاه جهرم: از سال 1397 تا سال 1398
2-عضو کمیته ترفیع دانشگاه جهرم: از سال  1396 تا سال 1398به مدت دو سال
3-دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه جهرم: از سال 1398 تا به اکنون
4-عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهرم : از سال 1398 تا به اکنون