تقویم

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۰

دانشگاه جهرم مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401 – 1400 عنوان از تاریخ تا تاریخ تاریخ پایان برای کارشناس تایید استاد مشاور ثبت نام ...