تقویم

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۰۴۱

۱۳ آذر ۱۴۰۱

دانشگاه جهرم مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402 – 1401 عنوان از تاریخ تا تاریخ تاریخ پایان برای کارشناس تایید استاد مشاور ثبت نام ...


تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

۰۹ شهریور ۱۴۰۱

دانشگاه جهرم مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی تقویم آموزشی نیمسال اول 1402 – 1401 عنوان از تاریخ تا تاریخ تاریخ پایان برای کارشناس تایید استاد مشاور ثبت نام ...