کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
91فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا54449331
47علینظریسرپرست کتابخانه مرکزی54342116
57دکتر حسینرحمانیانسرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
58کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت54342116
59جلیلعزیزیرئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی54342116
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی54342116
82منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
83لیلاآگاهیکارشناس رشته زبانشناسی227
62دکتر محمد صادقافروزهمعاون دانشجویی و فرهنگی222
45محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک وبرق220
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.