کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.