کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
27امینمحمدیمسئول دبیرخانه مرکزی169
69اسماعیلصادقیمسئول اداره تغذیه176
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
29احسانصدرائیانکارشناس دبیرخانه مرکزی169
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.