کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
41علیرضاشادفرانباردار117
35نویداحمدیامین اموال185
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.