کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.