کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
77دکتر سعیدرحمانیانرئیس دانشکده فنی مهندسی225
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.