کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
11محمدمیمنهکارشناس حقوقی189
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
13محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
14فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر147
15دکتر حامددهدشتیسرپرست معاونت اداری و مالی186
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
17مجیدعبیدیکارشناس اداره کارگزینی152
18حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی146
19احسانفخارزادهکارشناس اداره کارگزینی142
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.